حمل و نقل بین المللی کالا

حمل و نقل بین المللی کالا عبارتست از جابجایی و حمل کالا از نقطه هایي در داخل یک کشور به نقطه هایي در داخل کشور دیگر با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن

مقالات بیشتر