برچسب ها

شرکت حمل و نقل بین المللی

شرکت حمل و نقل بین المللی عبارتست از یک شخصیت حقوقی که به منظور انجام عملیات حمل و نقل بین المللی شامل فعالیتهاي فورواردي و کریري و یا تواماً تشکیل شده است.

مقالات بیشتر