برچسب ها

اصطلاحات بین المللی حمل و نقل

کریر : فعالیت کریري بین المللی عبارتست از تصدي بلافصل جابجایی کالا از کشوري به کشور دیگر به یک طریق حمل و بر طبق قرارداد حمل.

فورواردر : فعالیت فورواردي فعالیت فورواردي عبارتست از عمل هماهنگی و ترتیب حمل کالا به یکی از طریق مختلف زمینی، هوایی، دریایی و یا ترکیبی از آنها و قبول مسوولیت به موجب بارنامه صادره و قراردادهاي منعقده. شرکتی که در این زمینه فعال است فورواردر نامیده می شود.

مقالات بیشتر