برچسب ها

انواع بارنامه ها

  • بارنامه دریایی (Ocean Bill of Lading)
  • راهنامه دریایی ( Non Negotiable Sea Waybill )
  • بارنامه چارتر ( Charter Party Bill Of Lading )
  • بارنامه حمل سراسری (Trough B/L)
  • بارنامه حمل مركب فیاتا (F. B. L) (فدراسیون بین المللی اتحادیه های شركتهای فورواردر)
  • راهنامه هوایی (Air way Bill)
  • راهنامه زمینی یا جاده ای (CMR)
  • راهنامه راه آهن (Railway of Landing)

مقالات بیشتر